Logowanie

Jesteś już członkiem?
Zaloguj się tutaj, używając danych dostępowych.

Kluby w Europie

Wybierz kraj

Regulamin członkostwa w klubie „MAN Trucker's World”

Pobierz regulamin w pliku PDFRegulamin członkostwa w Klubie
 „MAN TRUCKER’S WORLD”

z dnia 28 lutego 2022 r.

 

 

§1. Definicje

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. „MAN Trucker’s World” – nazwa klubu zrzeszająca użytkowników pojazdów MAN, na terenie Rzeczypospolitej, , jednocześnie nazwa programu rabatów, przywilejów i usług dostępnych w ramach klubu i opisanych w niniejszym Regulaminie, zwana także „Klubem”.
 2. „MAN” lub „Organizator” – MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05–830 Nadarzyn – główny Organizator Klubu MAN Trucker’s World.
 3. „APS MAN” – Autoryzowany Partner Serwisowy MAN Truck & Bus Polska należący do ogólnopolskiej sieci serwisowej, posiadający autoryzację MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. znajdujące się na terenie Polski. Lista APS MAN dostępna jest na portalu www.mantruckandbus.pl
 4. „Agencja” – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa – współorganizator Klubu i agencja obsługująca Klub MAN Trucker’s World.
 5. „Firma współpracująca” – firma współpracująca zaproszona do udziału w Klubie w celu zapewnienia dodatkowych usług, rabatów i przywilejów dla Klubowiczów MAN Trucker’s World.
 6. „Uczestnik” lub „Klubowicz” – osoba fizyczna, która przystąpiła do Klubu MAN Trucker’s World, wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz otrzymała i podpisała Kartę klubową MAN Trucker’s World.
 7. „Regulamin” – Regulamin MAN Trucker’s World – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Klubu MAN Trucker’s World.
 8. „Karta Klubowa” lub „Karta” – Karta Klubowa MAN Trucker’s World element identyfikacji Klubowicza, Karta wydawana będzie każdemu Uczestnikowi Klubu spełniającemu kryteria Regulaminu. Karta służy do identyfikacji Klubowicza oraz rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestnika.
  w Klubie. Karta posiada indywidualny numer seryjny i musi być podpisana przez Klubowicza.
 9. „Punkty” – Punkty Klubu MAN Trucker’s World to jednostki rozliczeniowe nadawane w MAN i APS MAN za zakupy produktów i usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. „Portal Klubowy” – portal internetowy MAN Trucker’s World znajdujący się na domenie www.man–truckers–world.pl będący narzędziem do komunikacji z Klubowiczami.
 11. „Profil Klubowicza” – indywidualny Profil Klubowicza dostępny po zalogowaniu Klubowicza
  na portalu internetowym MAN Trucker’s World znajdujący się na domenie www.man–truckers–world.pl. Profil jest wirtualnym elementem Klubu, do którego są dodawane lub odejmowane Punkty przez MAN i APS MAN na zlecenie lub dyspozycję Klubowicza za Produkty i Usługi oferowane w ramach Klubu.
 12. „Konkursy MTW” – konkursy organizowane dla Klubowiczów.
 13. „Regulamin Konkursów MTW” – regulamin określający zasady konkursów organizowanych dla Klubowiczów .
 14. MAN Magazine – organizator cyklu Konkursów MTW.

 

 

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Klubie MAN Trucker’s World.
 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Klubie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Obszarem działania Klubu w Polsce jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Klub prowadzony jest od dnia 15 listopada 2011 na czas nieokreślony.
 5. Cele Klubu MAN Trucker’s World:
  1. Nagradzanie Uczestników Klubu, którzy dokonują zakupów oraz serwisów pojazdów
   w MAN lub APS MAN i biorą udział w konkursach na zasadach określonych
   w „Regulaminie Konkursów MTW”.
  2. Integracja Uczestników Klubu poprzez Portal Klubowy, eventy oraz inne działania.
  3. Dostarczanie Uczestnikom Klubu: bieżących informacji klubowych, informacji
   o pojazdach i ofertach MAN, ciekawostek, informacji rozrywkowych oraz innych.
  4. Zbieranie opinii i oczekiwań Uczestników Klubu dotyczących Klubu, pojazdów MAN, jakości obsługi serwisów MAN oraz modyfikacja oferty Klubu na podstawie zabranych oczekiwań w ramach rozwoju działalności Klubu.
 6. Organizatorem Klubu MAN Trucker’s World w Polsce jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05–830 Nadarzyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000042934, o kapitale zakładowym w wysokości 55 215 500 PLN, NIP 534–21–69–325.
 7. Współorganizatorem Klubu MAN Trucker’s World w Polsce jest firma Adliner Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951–19–34–659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN w pełni wpłaconym.
 8. Uczestnikami Klubu są Autoryzowane Punkty Serwisowe MAN należące do ogólnopolskiej sieci serwisowej, posiadające autoryzację MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., znajdujące się na terenie Polski. Organizator zastrzega sobie prawo włączenia do Klubu nowych Autoryzowanych Punktów Serwisowych, bądź usunięcia Autoryzowanych Punktów Serwisowych będących w Klubie. Aktualna lista APS MAN dostępna jest na stronie internetowej pod domeną www.mantruckandbus.pl

 

§3. Warunki uczestnictwa w Klubie MAN Trucker’s World

 

 1. Uczestnikiem Klubu MAN Trucker’s World mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik Klubu MAN Trucker’s World powinien być kierowcą pojazdów MAN. Organizator dopuszcza możliwość rejestracji miłośników marki MAN niebędących kierowcami. Organizator zastrzega sobie prawo do nadawania członkostw honorowych i specjalnych w Klubie osobom i instytucjom na zasadach ujętych w odrębnym dokumencie.
 2. Rejestracja w Klubie MAN Trucker’s World:
  1.  Podstawowym warunkiem rejestracji w Klubie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem rejestracji w Klubie jest zgoda Klubowicza na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji z Klubowiczem i wysyłki nagród, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.
  3. Warunkiem rejestracji w Klubie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego od MAN lub APS MAN. Formularz może być wręczony osobiście, dostarczony za pośrednictwem poczty, bądź wysłany za pomocą e–mila. Wypełniony formularz należy dostarczyć do MAN lub APS MAN, bądź odesłać na wskazany na formularzu adres pocztowy. Organizator dopuszcza możliwość rejestracji Klubowicza za pośrednictwem portalu klubowego.
  4. Klubowicz uczestnicząc w Klubie wyraża zgodę na publikację podstawowych danych (imię i nazwisko) w rankingach cyklicznie organizowanych Konkursów.
  5. Przystąpienie do Klubu może się odbyć w dowolnym czasie trwania Klubu MAN Trucker’s World od dnia 15 listopada 2011 roku.
 3. Warunki korzystania z oferty Klubu MAN Trucker’s World:
  1.  Podstawowym warunkiem korzystania z oferty klubu jest zdobywanie punktów na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursów MTW.
  2. Warunkiem korzystania z Klubu jest podpisanie otrzymanej przez Klubowicza Karty Klubowej na jej odwrocie. Klubowicz otrzymuje Kartę od MAN lub APS MAN osobiście, bądź za pośrednictwem poczty.
  3. Warunkiem korzystania z pełnej oferty Klubu dostępnej na portalu klubowym jest aktywacja Karty na portalu klubowym. Aktywacji Karty dokonuje się w zakładce rejestracja, na stronie internetowej Klubu pod domeną  www.man-truckers-world.pl
 4. Rezygnacja z członkostwa w Klubie oraz zmiana danych osobowych Klubowicza.
  1. Każdy Klubowicz ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie. Rezygnację należy złożyć osobiście w MAN lub APS MAN bądź za pośrednictwem poczty na adres MAN lub APS MAN lub Agencji obsługującej Klub wpisując na oświadczeniu dane osobowe niezbędne
   do identyfikacji, numer Karty Klubowej oraz własnoręczny podpis.
  2. Klubowicze, którzy zrezygnują z uczestnictwa w Klubie  będą proszeni do zwrócenia Karty Klubowej.
  3. Punkty zebrane przez Klubowicza, których nie wykorzystał w momencie rezygnacji przepadają. Punktów tych nie można darować ani przepisać na innego Klubowicza,
   za Punkty te nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
  4. Klubowicz w trakcie uczestnictwa w Klubie może zmienić swoje dane osobowe. Aby zmienić dane osobowe należy złożyć oświadczenie osobiście w MAN lub APS MAN bądź za pośrednictwem poczty na adres MAN lub APS MAN wpisując na oświadczeniu dane osobowe niezbędne
   do identyfikacji, numer Karty Klubowej, własnoręczny podpis oraz informacje, które uległy zmianie.
  5. Klubowicz może w trakcie uczestnictwa w Klubie zmienić pozostałe informacje niebędące danymi osobowymi (dane teleadresowe i dane do kalendarza Klubowicza), zmian tych danych może dokonać osobiście po zalogowaniu się na swój profil na portalu Klubu.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem nieprawidłowych danych przez Klubowicza, bądź braku poinformowania Organizatora
   o zmianie danych na nowe.

 

 

 

 

§4. Dane osobowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”) jest MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042934, REGON: 017366742, NIP: 5342169325, kapitał zakładowy Spółki: 55 215 500,00 zł, w całości opłacony. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ……………………………………, telefonicznie na numer telefonu: ……………………; bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
 2. Danymi osobowymi osób fizycznych, które są przetwarzane - są dane podane - do których wykorzystania i/lub przekazywania dochodzi w momencie zgłaszania do Klubu, kontaktu z Organizatorem, wydania nagród w Konkursie oraz reklamacji – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Dane osobowe  są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym Administratora w organizacji i prowadzeniu Klubu MAN Trucker’s World, zarówno na terenie Rzeczypospolitej, a także podmiotom wspierającym Administratora w organizacji i przeprowadzaniu Konkursów, organizowanych w ramach Klubu, dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora (m.in. firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń;
 4. innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma prawo jej wycofania - zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 powyżej.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udział w Klubie, tym samym podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Klubie, w tym w szczególności do przeprowadzenia weryfikacji Klubowicza, udziału w Konkursach organizowanych w ramach Klubu, wyłonienia zwycięzców Konkursu uprawnionych do nagrody, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również niezbędne na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów, a w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

§5. Prawa i obowiązki Klubowicza MAN Trucker’s World

 

 1. Uczestnik Klubu ma prawo korzystać z usług i przywilejów przewidzianych w ramach Klubu MAN Trucker’s World.
 2. Klubowicz zobowiązuje się godnie reprezentować Klub MAN Trucker’s World, którego jest członkiem i przestrzegać Regulaminu członkostwa w Klubie MAN Trucker’s World.
 3. Klubowicz zobowiązuje się dbać o dobre imię Klubu i zgłaszać Organizatorom wszelkie przypadki godzące w jego imię, których był świadkiem.
 4. Uczestnik Klubu zobowiązany jest poinformować Organizatora o:
  1. zmianie danych osobowych,
  2. utracie, zgubieniu bądź kradzieży Karty klubowej zgodnie z zapisami §7,
  3. podejrzeniu korzystania z przypisanego do niego profilu Klubowicza przez osoby trzecie.
 5. Uczestnik Klubu nie może udostępniać własnej Karty Klubowej osobą trzecim.
 6. Uczestnik Klubu może zrezygnować z udziału w Klubie MAN Trucker’s World w dowolnym czasie na zasadach określonych w §3. pkt 4.

 

§6. Prawa i obowiązki Organizatorów MAN Trucker’s World

 

 1. Organizator zobowiązuje się przyjąć do Klubu każdą osobę spełniającą warunki określone w §3.
 2. Organizator zobowiązuje się do jak najlepszej obsługi Klubowiczów, reagowanie na zgłaszane problemy i sugestie oraz z miarę możliwości dostosowywanie oferty klubu do oczekiwań Klubowiczów.
 3. Organizator zobowiązuje się do organizacji, bądź udziału w imprezach Trakerskich prezentując stoisko klubowe, w którym dla Klubowiczów przewidziane będą upominki i przywileje.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Regulaminu Konkursów MTW oraz oferty Klubu MAN Trucker’s World, w dowolnym momencie trwania Klubu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie oraz ofercie Klubu obowiązują od dnia ich ogłoszenia. Zaktualizowany Regulamin dostępny będzie w MAN, APS MAN oraz na stronie internetowej Klubu pod domeną www.man–truckers–world.pl, Organizator w miarę możliwości poinformuje Uczestników Klubu o zmianach.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Klubu MAN Trucker’s World, w dowolnym momencie trwania Klubu po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia zakończenia Klubu. Ogłoszenie takie będzie zamieszczone na stronie internetowej Klubu pod domeną www.man–truckers–world.pl oraz wysłane drogą e–maliową do Uczestników. Punkty, których Klubowicz nie wykorzysta w ciągu 60 dni od momentu ogłoszenia zakończenia do chwili zakończenia Klubu przepadają i nie będą mogły być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 6. Organizator Klubu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego,
  2. doręczenie i terminowość doręczenia nagród za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie i Pocztę Polską,
  3. usługi firm telekomunikacyjnych oraz dostawców usług internetowych, z których korzysta oraz z których korzystają Klubowicze,
  4. usług Firm Współpracujących oferujących zniżki, rabaty i przywileje dostępne
   dla Klubowiczów MAN Trucker’s World.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Klubu Klubowiczów, którzy:
  1. naruszyli warunki niniejszego Regulaminu,
  2. od 12 miesięcy nie są aktywni (nie uczestniczą w Klubie),
  3. udostępniali indywidualną Kartę Klubową przypisaną do Klubowicza innym osobom,
  4. wyrażają się niepochlebnie o Klubie, MAN, APS MAN bądź o Firmach Współpracujących
   w ramach Klubu.

 

 1. Wykluczanie Klubowicza powoduje utratę zebranych punktów, anulowanie dostępu do profilu Klubowicza oraz anulowanie ważności Karty.

 

§7. Karta Klubowa MAN Trucker’s World

 

 1. Karta Klubowa MAN Trucker’s World jest elementem identyfikującym Klubowicza.
 2. Klubowicz otrzymuje Kartę od MAN lub APS MAN osobiście, bądź za pośrednictwem poczty
  po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 3. Aby Karta była ważna należy ją podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie.
 4. Podpisana Karta upoważnia Klubowicza do korzystania z przywilejów i usług Klubu.
 5. Karta posiada indywidualny numer seryjny przypisany do każdego Klubowicza.
 6. Numer identyfikacyjny Karty Klubowej pozwala pracownikowi Punktu Obsługi Klienta MAN i APS MAN po zalogowaniu do portalu klubowego dodać Punkty do profilu Klubowicza.
 7. Numer identyfikacyjny Karty Klubowej jest elementem niezbędnym do zalogowania się przez Klubowicza do profilu, jaki posiada na stronie internetowej Klubu pod domeną www.man-truckers-world.pl.
 8. Każdy Klubowicz może posiadać tylko jedną Kartę klubową.
 9. Kartą klubową może się posługiwać tylko i wyłącznie Klubowicz, do którego Karta jest przypisana i którego podpis widnieje na odwrocie Karty.
 10. Przyjmuje się zasadę zaufania, czyli okaziciel Karty nie jest zobowiązany do przedstawiania dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość. MAN, APS MAN jak również Firmy Współpracujące zastrzegają sobie prawo możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę klubową.
 11. Karta Klubowa wręczona Klubowiczowi pozostaje własnością MAN.
 12. Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, płatniczą i nie zastępuje też żadnej innej formy płatności.
 13. Karta Klubowa jest ważna bezterminowo, nie dłużej jednak niż do końca trwania Klubu MAN Trucker’s World.
 14. Klubowicz, który zgubił Kartę klubową, bądź została mu skradziona – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie MAN, bądź Agencję obsługującą projekt w celu zablokowania Karty. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób, które korzystały z Karty Klubowicza bez jego wiedzy i zgody do momentu zgłoszenia Organizatorom zgubienia, bądź kradzieży Karty. Klubowicz po zgłoszeniu otrzyma Kartę duplikat (z innym numerem seryjnym) w ciągu 14 dni od zgłoszenia zdarzenia, Karta zostanie przesłana
  na wskazany w formularzu adres do korespondencji.
 15. W przypadku uszkodzenia Karty Klubowej, Klubowicz może zażądać jej wymiany na nową. W tym celu należy przesłać oświadczenie wraz z uszkodzoną Kartą na adres pocztowy Agencji obsługującej projekt. Klubowicz po zgłoszeniu otrzyma Kartę duplikat (z innym numerem seryjnym) w ciągu 14 dni od zgłoszenia zdarzenia, Karta zostanie przesłana na wskazany
  w formularzu adres do korespondencji.
 16. W chwili otrzymania duplikatu Punkty Klubowicza z Karty uszkodzonej, zagubionej, bądź skradzionej zostaną przepisane na nową Kartę zgodnie ze stanem punktów zarejestrowanym przez Organizatora w chwili otrzymania zgłoszenia.
 17. Klubowicz w trakcie oczekiwania na duplikat Karty może dalej zdobywać punkty lecz z uwagi
  na bezpieczeństwo nie może wymienić ich na nagrody i usługi.

 

§8. Portal Klubowy MAN Trucker’s World

 

 1. Portal Klubowy MAN Trucker’s World znajduje się na domenie www.man–truckers–world.pl
 2. Portal służy do komunikacji z Klubowiczami zarówno za pośrednictwem komunikatów prezentowanych na łamach portalu, jak i za pośrednictwem komunikatów SMS. Portal będzie podłączony  do platformy SMS–owej, która będzie wysyłała do Klubowiczów informacje, ciekawostki, aktualności klubowe.
 3. Portal jest internetowym narzędziem obsługi Klubu MAN Trucker’s World.
 4. Portal posiada wydzielone strefy dostępne tylko po zalogowaniu. Strefy dostępne po zalogowaniu to:
  1. strefa dla Klubowiczów,
  2. strefa dla Administratorów (MAN i APS MAN),
  3. strefa dla Firm Współpracujących,
  4. strefa dla Mediów.
 5. Strefa dla Klubowiczów – Klubowicz po zalogowaniu dostaje się do indywidualnego profilu Klubowicza może:
  1. sprawdzić aktualny stan punktów oraz historię ostatnich operacji na punktach,
  2. sprawdzić rankingi konkursów, w których bierze udział,
  3. odwiedzić forum klubowe, zadać pytanie ekspertowi,
  4. uzyskać informację o nowościach klubowych, ciekawostkach i usługach MAN i APS MAN,
  5. skorzystać z indywidualnego kalendarza Klubowicza – programu internetowego, w którym Klubowicz może wpisać ważne dla siebie i swojej rodziny daty i ustawić termin SMS–a (przypominającego o tych datach), który otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego.
 6. Dane służące do logowania w szczególności hasło nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie będą wysyłać e–maili z prośbą o podanie danych do logowania ani ich aktualizacji. E–maile takie mogą stanowić próbę wymuszenia uzyskania danych i powinny być zgłaszane Organizatorom.
 7. Strefa dla administratorów dostępna po zalogowaniu to miejsce, w którym MAN, APS MAN nadają Punkty Klubowiczom dokonującym zakupy produktów i usług. Administratorzy po zalogowaniu mogą:
  1. sprawdzić stan punktów Klubowicza,
  2. dodać Punkty za zakupy produktów i usług (Punkty przyznawane są na podstawie faktury lub paragonu),
  3. wykonać korektę punktów, która związana jest z korektą faktury lub paragonu zakupu,
   zarejestrować nowego Klubowicza.
 8. Strefa dla Firm Współpracujących dostępna po zalogowaniu to miejsce, w którym Firmy Współpracujące oferujące produkty, usługi i rabaty mogą wykonywać operacje na punktach Klubowicza, który korzysta z ich oferty. Firmy Współpracujące po zalogowaniu mogą:
  1.  sprawdzić stan punktów Klubowicza,
  2. odjąć określoną liczbę punktów na skutek skorzystania z udziału w konkursie za zasadach określonych w regulaminie konkursów MTW.
 9. Strefa dla mediów dostępna jest po zarejestrowaniu się przedstawiciela mediów. W strefie tej znajdą się podstawowe i aktualne informacje o Klubie i jego działalności.

 

§9. Zasady przyznawania punktów w Klubie MAN Trucker’s World

 

 1. Klubowicz może zbierać Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Klubu oraz otrzymania Karty Klubowej MAN Trucker’s World.
 2. Punkty przypisywane są do profilu Klubowicza za:
  1. zakupy produktów i usług w MAN i APS MAN, przypisanie odbywa się na podstawie faktur lub paragonów sprzedaży.
  2.  działalność charytatywną i społeczną określoną w niniejszym paragrafie.
 3. Przypisywanie punktów za zakupy produktów i usług w MAN i APS MAN
  1.  punkty nie są przypisywane automatycznie – Klubowicz musi zgłosić pracownikowi MAN lub APS MAN status Klubowicza oraz przedstawić tę Kartę w chwili otwarcia zlecenia serwisowego lub zakupu,
  2. punkty nie mogą być dopisane do profilu Klubowicza na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu,
  3. system przyznawania punktów to system matematyczny oparty na przeliczniku 100zł brutto = 10 punktów, gdzie kwota brutto oznacza kwotę z paragonu lub faktury sprzedaży realizowaną w MAN lub APS MAN a punkt jest jednostką rozliczeniową oferty Klubu. Wartości punktowe nie będą zaokrąglane za pełne wartości odpowiadające 100zł
   (i wielokrotności tej kwoty) będą przyznawane pełne wartości 10 punktów za każde 100zł– przykład: klubowicz za zrealizowane zakupy na kwotę 323zł brutto otrzyma 30 punktów,
  4. korekty faktur lub paragonów sprzedaży, do których przyznane były Punkty Klubowiczowi wiążą się z odjęciem tych punktów zgodnie z kwotą korekty,
  5. MAN i APS MAN zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania punktów na specjalne promocje organizowane okazjonalnie.
 4. Przypisywanie punktów za działalność charytatywną i społeczną klubowiczów MTW.

 

4.1 Honorowe krwiodawstwo

 1. każdy klubowicz, który odda honorowo krew po dacie 1 kwietnia 2012 i prześle zaświadczenie potwierdzające ten fakt otrzyma 100 punktów (za każde oddanie krwi),
 2. poprzez honorowe oddanie krwi organizatorzy rozumieją jednorazowe niezarobkowe oddanie pełnej jednostki zwanej „donacją”, czyli 450 ml krwi,
 3. zaświadczenie musi być wystawione przez dowolne Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Zaświadczenie może być zarówno dokumentem zwolnienia z pracy, które wystawia punk jak i skanem lub czytelnym zdjęciem wpisu potwierdzającego fakt oddania krwi w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi będącego klubowiczem,
 4. baza Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i oddziałów terenowych dostępna jest
  na stronie internetowej www.nck.gov.pl a informacje telefoniczną można uzyskać kontaktując się z Narodowym Centrum Krwi pod numerem telefonu (22) 55 64 900,
 5. zaświadczenie może zostać wysłane nie później niż miesiąc od daty wystawienia:
  • - listownie na adres korespondencji podany w §10 (w oryginale lub kopii - ksero),
  • - e-mailem na adres korespondencji podany w §10 (skan dokumentu lub czytelne zdjęcie)

 

 4.2. Pomoc charytatywna

 1. każdy klubowicz, który wesprze finansowo stowarzyszenie Trucker's World – Fahrerhelfen Fahrern eV (Kierowcy kierowcom) otrzyma równowartość punktową odpowiadającą przelicznikowi 1 zł = 1 punkt,
 2. stowarzyszenie jest organizacją która niesie pomoc kierowcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przyczynami trudności mogą być ciężkie wypadki, choroba albo niezdolność do dalszej pracy szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.fahrerhelfenfahrern.de,
 3. aby wesprzeć finansowo fundację wystarczy wykonać przelew i przesłać potwierdzenie przelewu, nie później niż miesiąc od daty wykonania przelewu:
  • listownie na adres korespondencji podany w §10 (w oryginale lub kopii - ksero),
  • e-mailem na adres korespondencji podany w §10 (skan dokumentu lub czytelne zdjęcie)
 4. dane do wykonania przelewu:

Adliner Sp. z o.o.

 ul. Locci 18

 02-928 Warszawa

 Nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 6779 0847 (Bank Millennium S.A.)

 tytuł przelewu: MTW Kierowcy kierowcom

 

 1. Aktualny stan punktów Klubowicz może sprawdzić po zalogowaniu się do profilu Klubowicza
  na portalu klubowym bądź podczas wizyty w MAN lub APS MAN.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dodawania punktów bonusowych na zasadach określonych
  w osobnych dokumentach.
 3. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 4. Pracownicy MAN i APS MAN mogą być Uczestnikami klubu MAN TRUCKESR’S WORLD,
  ale nie mogą zdobywać punktów w ramach Klubu.

 

§10. Konkursy MTW

 

 1. Uczestnicy i Klubowicze mogą brać udział w Konkursach MTW.
 2. Zasady udziału w Konkursach MTW określa Regulamin Konkursów MTW.

 

§11. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu pod domeną www.man–truckers–world.pl oraz w siedzibie MAN i APS MAN.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Klubu pod domeną www.man-truckers-world.pl.
 3. Lista Firm Współpracujących oraz APS MAN biorących udział w projekcie dostępna jest na portalu www.mantruckandbus.pl
 4. Informacje dotyczące działalności klubu można uzyskać pod numerem infolinii 500 000 246.
  Infolinia czynna jest w dni powszednie od godziny 10:00 do 16:00.
 5. Adres do korespondencji:

                   Adliner Sp. z o.o.

                   ul. Locci 18

                   02–928 Warszawa

                   e–mail: man-truckers-world@aimc.pl

 1.  Reklamacje dotyczące przebiegu Klubu MAN Trucker’s World.
  1. Reklamacje, co do przebiegu programu przysługują jedynie Uczestnikom Klubu.
  2. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji, bądź wysłać drogą elektroniczną
   z adresu e–mail podanego podczas rejestracji na adres e–mail man-truckers-world@aimc.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klubowicza, dane kontaktowe oraz dokładny opis sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  5. Podjęte przez Organizatora decyzje dotyczące reklamacji są ostateczne, Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji w takiej samej formie, w jakiej złożył reklamację.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Klubem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wszelkie informacje o Klubie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Regulamin Konkursów MTW

realizowanych w ramach Klubu MAN Trucker’s World

 

§1. Cel konkursu

 

Celem Konkursów MTW organizowanych w ramach Klubu MAN Trucker’s World (dalej „Klub MTW”) jest nagradzanie Uczestników Klubu MTW.

 

§2. Organizator Konkursu

 

Organizatorem konkursów w ramach Klubu MTW (dalej „Konkursy MTW”) jest magazyn MAN Magazine. Magazyn ten wydawany jest pod redakcją polskiego wydania firmy MAN Truck& Bus Polska

Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05–830 Nadarzyn, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000042934, o kapitale zakładowym wysokości 55 215 500 PLN, NIP 534–21–69–325.

 

§3. Uczestnicy Konkursu

 

Udział w Konkursach MTW mogą brać Uczestnicy Klubu MTW określeni w § 1 pkt 6 Regulaminu członkostwa w Klubie MAN Trucker’s World (dalej „Regulamin Klubu MTW”).

 

§4. Zasady organizowania Konkursów MTW

 

 1. Konkursy MTW polegają na zbieraniu jak największej ilości punktów zgodnie z procedurą określoną w § 8 Regulaminu Klubu MTW w okresach  sześciomiesięcznych zwanych edycjami.
 2. Pierwsza edycja Konkursu MTW rozpocznie się 1 stycznia 2018 r., kolejne edycje odbywać
  się będą w następujących po sobie okresach sześciomiesięcznych .
 3. Każda edycja Konkursu MTW ogłaszana będzie na łamach magazynu MAN Magazine. Magazyn MAN Magazine jest środkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24,
 4. W 2018 roku przyjmuje się następujące terminy edycji Konkursów MTW:
  1. I edycja Konkursu MTW obejmuje miesiące: 1 stycznia 2018– 31 maja 2018
  2. II edycja Konkursu MTW obejmuje miesiące: 1 czerwca 2018 – 30 listopada 2018
 5. Każda edycja Konkursu MTW kończy się wyłonieniem Zwycięzców.
 6. Zwycięzców wyłania Komisja Konkursu MTW, która określa ponadto pulę i zasady przyznawania nagród na koniec każdej edycji Konkursu MTW.

 

§5. Zasady powoływania Komisji Konkursu MTW

 

 1. Komisja Konkursu MTW składa się z 3 osób, tj.:
  1. Przewodniczącego Komisji Konkursu MTW,
  2. Sekretarza Komisji Konkursu MTW,
  3. Skarbnika Komisji Konkursu MTW.
 2. Komisja Konkursu MTW powoływana jest na każdą edycję Konkursu MTW.

 

§6. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursów MTW

 

 1. Wyłonienia zwycięzców na koniec każdej edycji Konkursu MTW dokonuje Komisja Konkursu MTW.
 2. Kryterium wyłaniania zwycięzców jest zdobycie w danej edycji Konkursu MTW największej ilości punktów przyznawanych uczestnikom Konkursu MTW na podstawie zasad określonych
  w § 8 Regulaminu Klubu MTW.
 3. Zwycięzcy Konkursu MTW są określani według następujących zasad:
  1. III miejsce w konkursie zajmują uczestnicy, którzy w danej edycji Konkursu MTW zebrali, co najmniej 100 punktów,
  2. II miejsce w konkursie zajmują uczestnicy, którzy w danej edycji Konkursu MTW zebrali powyżej 300 punktów,
  3. I miejsce w konkursie zajmuje uczestnik lub uczestnicy (w przypadku wyniku ex aequo), który w danej edycji Konkursu MTW zebrał największą ilość punktów.
 4. Informacje o zdobywcy pierwszego miejsca każdej edycji Konkursu MTW ogłaszane będą
  na łamach najbliższego wydania magazynu MAN Magazine. Ponadto ranking Zwycięzców każdej edycji Konkursu MTW publikowany jest na Portalu Klubu MTW w terminie 10 dni od dnia zakończenia każdej edycji.

 

§7. Zasady przyznawania nagród

 

 1. Zwycięzca w Konkursie MTW ma prawo do wyboru nagrody z puli nagród przewidzianej
  dla danego miejsca w Konkursie MTW i określonej w Katalogu nagród.
 2. Katalog nagród składa się z:
  1. gadżetów i odzieży,
  2. oferty Firm Współpracujących
  3. usług dla Zwycięzcy i jego rodziny
 3. Zwycięzca dokonuje wyboru nagrody zgodnie z ilością posiadanych punktów z puli nagród określonych w Katalogu nagród i składa formularz zamówienia. Formularz zamówienia zostaje uruchomiony automatycznie po wyborze nagrody.
 4. Aktualny Katalog Nagród dostępny jest na portalu klubowym po zalogowaniu się do profilu Klubowicza/Zwycięzcy w zakładce Katalog Nagród. Katalog nagród może być również udostępniony Zwycięzcy Konkursu MTW w formie katalogów dostępnych w MAN i APS MAN, bądź mailingów wysyłanych do Klubowiczów.
 5. Realizacja zamówienia nagrody – Zwycięzca wybiera nagrodę spośród produktów i usług
  z Katalogu nagród według następujących zasad:
  1.  Wybór produktów i usług ze wskazanych sekcji zakładki Katalog Nagród uruchamia formularz zamówienia. Zamówienie realizowane jest na zasadach podobnych do sklepów internetowych.
  2. Nagrody wybiera się poprzez przycisk „dodaj do koszyka”.
  3. Na kolejnym etapie Zwycięzca może określić dodatkowe informacje takie jak: ilość, rozmiar, kolor produktu zgodnie z dostępnymi opcjami.
  4. Po wyborze ilości, rozmiaru, koloru Zwycięzca zostanie poproszony o wybranie sposobu odbioru.
  5. Odbiór może być osobisty w MAN lub APS MAN, bądź wysyłką na wskazany adres.
   Aby zamówienie zostało zrealizowane należy je potwierdzić. Zwycięzca nie będzie obciążany żadnymi kosztami związanymi z przygotowaniem i dostarczeniem przesyłki, za wyłączeniem sytuacji, w której poda błędny adres dostarczenia materiałów. W tym przypadku koszt ponownego nadania przesyłki może być potrącony z punktów Zwycięzcy.
  6. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone po wylogowaniu się z profilu Klubowicza/Zwycięzcy zostają automatycznie anulowane.
  7. Zwycięzca ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w przeciągu 24h od daty potwierdzenia realizacji zamówienia. W celu anulowania złożonego zamówienia należy wysłać e–mail z taka dyspozycją z adresu e–mail, który został podany podczas rejestracji wraz z opisem sytuacji, danymi identyfikującymi oraz danymi kontaktowymi, na adres e–mail:man-truckers-world@aimc.pl. Nie ma możliwości zmiany zamówienia, należy
   je anulować zgodnie z opisaną procedurą i zrealizować ponownie kolejne.
  8. Nagrody będą dostarczane zgodnie z adresem do korespondencji podanym podczas rejestracji. W przypadku nagród w postaci usług istnieje możliwość zamówienia ich na inny wskazany adres, o ile rodzaj usługi i zasady jej przyznawania dopuszczają taką możliwość.
  9. Zamówioną przesyłkę może odebrać dowolna osoba mieszkająca pod wskazanym adresem korespondencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Katalogu nagród, zarówno rodzaju oferowanych produktów i usług, jak i wartości punktów wymienianych za wskazane Produkty
  i Usługi.
 7. Zwycięzca ma prawo do reklamacji usług i produktów otrzymanych jako nagrody w Konkursie MTW w ramach złożonego zamówienia. Reklamację taką należy przesłać z adresu e–mail, który został podany podczas rejestracji wraz z opisem sytuacji, danymi identyfikującymi oraz danymi kontaktowymi, na adres e–mail man-truckers-world@aimc.pl. Przypadki reklamacji będą rozpatrywane indywidualnie w zależności od rodzaju zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Organizator może wymienić produkt na nowy pozbawiony wad, bądź zwrócić Punkty, które Zwycięzca wymienił na nagrodę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydawania produktu lub usługi jako nagrody w Konkursie MTW, bądź wycofania produktu lub usługi z oferty z przyczyn od siebie niezależnych. W tym przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca złoży już zamówienie na wstrzymaną lub wycofaną nagrodę zostanie on poinformowany telefonicznie o tym fakcie i proszony o wybranie alternatywnej nagrody bądź, zostaną mu zwrócone punkty, które wymienił na zamówioną nagrodę.

 

§8. Postanowienia pozostałe

 

 1. Nagrody oferowane w Konkursach MTW organizowanych przez magazyn MAN Magazine stanowiący środek masowego przekazu, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej „PIT”) na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że zwolnione z opodatkowania PIT będą nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na łamach magazynu MAN Magazine oraz
  na Portalu Klubu MTW.
 3. Organizator Konkursów MTW nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie
  lub działalność innych podmiotów niezwiązanych z organizacją Konkursu MTW.
 4. Organizator Konkursów MTW nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia rejestracyjne nagród nieodebrane przez system obsługi Konkursu MTW z powodu działania siły wyższej, awarii
  lub problemów leżących po stronie operatorów telefonicznych lub administratora sieci komputerowej.
 5. Organizator Konkursów MTW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które ogłaszane będą każdorazowo, co najmniej na 10 dni przed ich wejściem w życie na łamach magazynu MAN Magazine oraz na Portalu Klubu MTW.
 6. Organizator Konkursów MTW zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie, przy czym powiadomi o tym jego uczestników na łamach magazynu MAN Magazine, na Portalu Klubu MTW lub mailowo w terminie 3 miesięcy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z konkursów, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.